Årsberetning 2020 DN Halsnæs

Naturens år 2020

På Årsmødet i oktober 2019 trådte to nye medlemmer ind i bestyrelsen, Lenni Gottlieb og Katrine Westby. Der var blevet to vakante pladser, idet Lisbet og Jørgen havde valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Knud Pedersen, Ebbe Vitt og Per Baatrup var på valg og blev genvalgt.

De øvrige 4 personer, Anne-Sofie Michaelsen, Bjarne Langkilde, Ingelise Kahl og Birgitte Benzon Bang fortsatte også i bestyrelsen.

Anita Pedersen blev sammen med Svend-Erik Nielsen, Christian Ravnborg og Jens Peder Pedersen valgt som suppleanter. De deltager i bestyrelsesmøderne.

Samtidig sagde i alt ti personer ”Ja” til at være aktive som ad. hoc.-personer. De er knyttet som aktive frivillige med ét eller flere projekter i samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne. De giver sammen med de bestyrelsesvalgte en kæmpe energi til vores DN-afdeling.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Birgitte B. Bang som formand, Per Baatrup næstformand og Lenni Gottlieb som sekretær.

Ved mødet i december arbejdede alle i grupper og planlagde årets aktiviteter: naturpleje, naturture, debataftener, medlems- og store arrangementer blev ført i kalenderen. Ca. 20 ture blev planlagt i Naturens år 2020.

Derefter nød vi julefrokosten sammen og var parate til et spændende år med arbejde for natur, miljø og klima.

 

Medlemsarrangementer

Første søndag efter nytår havde vi den efterhånden traditionelle Nytårstur for vores medlemmer.

30 medlemmer meldte sig og kom til en frisk tur langs kysten fra Spodsbjerg fyr mod Kikhavn. Undervejs fortalte vi om kystbeskyttelse.

Sandfodringen, der efter DNs opfordring er blevet arbejdet med siden stormen Bodil i 2013, er stadig i planlægning. Halsnæs kommune er i samarbejde med de to øvrige Nordkystkommuner, Gribskov og Helsingør ved at komme frem til en aftale om projektet. Økonomien besluttes af hver kommune for sig.

I Halsnæs har man besluttet, at det er lodsejerne i første række langs kysten, der skal betale for sikringen af deres del af kysten.

Der har været en række høringer om skræntfodssikringer, idet mange lodsejere har ønsket at sikre deres ejendomme med hård kystsikring, store kampesten. DN har udtalt, at den hårde sikring ikke må forhindre sandfodringen.  

Efter turen langs kysten ønskede vi hinanden et godt nyt år 2020, og spiste en let nytårsfrokost sammen. Varm leverpostej, ost og bobler.

Midt på sommeren havde vi en aftale om en sejltur med Frederikke på Arresø.

Desværre måtte vi grundet Covid 19 reducere antallet af deltagere fra 45 til 18. Vi var nødt til at prioritere efter først til mølle-princippet.

På trods af regn havde vi en fin tur, dog uden at se hverken havørn eller fiskeørn. Den medbragte mad blev nydt i en bålhytte i Auderød skov, hvor vi lagde til.

 

Naturpleje

Melby Overdrev er gennem de sidste 12 år blevet er plejet af DN Halsnæs i samarbejde med Naturstyrelsen ved to årlige aktiv-dage. 60 – 100 frivillige møder op for at trække selvsåede træer op på lyngheden. Hvis heden springer i skov, vil lyngen blive kvalt. Lyngen giver liv til insekter og derfor til fugle, der netop kan leve her.

Hedelærke, vendehals, sortstrubet bynkefugl og natravnen er blandt de sjældne fugle, der findes på Melby Overdrev.

Desværre måtte vi på grund af Covid 19 aflyse aktiviteten søndag d. 29.marts.

Med borgmesteren i spidsen mødte 75 aktive mennesker op søndag d. 6. september og ryddede et stort område med den invasive hybenrose (Rosa rugosa) i klitterne.

 

Rydning af selvsåede træer på bronzehøj

 

I februar sørgede en gruppe mænd med motorsave for at rydde en tilgroet bronzehøj i Ølsted nær den fredede Rakenhøj.

I februar sørgede en gruppe mænd med motorsave for at rydde en tilgroet bronzehøj i Ølsted nær den fredede Rakenhøj.

Rydningen der er sket efter aftale med Naturafdelingen i kommunen har genskabt et flot udsyn over området. Bronzehøje er fredede og skal fremstå nøgne.

 

Leslåning af to fredede biotoper er nu fra i år udvidet til at være på tre områder. Rakenhøj i Ølsted, Bakkestien i Frederiksværk og nu også engen ved Liljevænget i Lynæs.

Det er Knud Pedersen, der er tovholder på naturplejeprojekterne. Der er nu etableret et lelaug, en lille gruppe af mænd og kvinder, der svinger leen sammen.

Ved 12-tiden samles vi over en bid brød og lidt at drikke. Det er Halsnæs kommune, der giver frokosten.

Vi har i år søgt og fået midler til at købe en lille, stærk motor, en trækmaskine, der hjælper med at trække det slåede græs, høet til side. Det er en stor lettelse, da vi så kan koncentrere kræfterne om leslåning og sammenrivning af høet.

Det slåede hø skal fjernes fra engen for at give de sarte planter chance for at sprede sig.

Der er blevet særlig stor og rig biodiversitet på Bakkestien: Bakkenellike, Gul Snerre og Vild Merian er nogle af de gode velduftende blomster, der trækker sommerfugle og bier til sig med nektar.

 

Kogræsserlaug

DN Halsnæs står sammen med lokale kræfter bag to kogræsserlaug i kommunen. På Arrenæs har kvierne gennem 6 somre forvandlet en tilgroet natur til en smukt blomstrende biotop.

På Kappelhøjkilen har der nu været kvier i tre somre. Her udvikler floraen sig også med stadig flere arter.

Der har i år været både kvier, køer og kalve samt små heste på de store arealer.

Der skal fremover være nogle kvier på arealet vinteren over.

Samarbejdet er med henholdsvis Naturstyrelsen og Halsnæs Kommune.

 

Covid 19-aflysninger.

Vi måtte Corona-aflyse en aften om den invasive Pileurt og et arrangement på Vandets dag, en bod med Giftfri Have på Krudtværks festivalen, en aftenblomstertur på Runde Bakke, Naturens dag i september, en tur langs Kanalen i oktober samt det store møde om Naturen i Halsnæs d. 1. april i Gjethuset.

Mange af arrangementerne vil vi planlægge igen i 2021 og håbe, at vi igen kan mødes flere sammen.

Naturkommunemødet er planlagt til mandag d. 19. april 2021 i Gjethuset.

Ture i skove og fredede områder.

Vi har trods de mange aflysninger afholdt en række ture i en del af de skønne fredede områder i Halsnæs.

En tidlig morgen i maj mødtes en lille gruppe med kikkerter ved Auderød Skov allerede inden det blev lyst.  Per ledte turen og fortalte om de mange fugle, vi hørte og så på vores tur. Nattergale underholdt livligt hele morgenen.

Auderød Skov var også en sen aften rammen om en flagermustur. Igen var det Per Baatrup, der med flagermus- detektorer påviste adskillige arter af de flyvende dyr.

Arrenæs skov var rammen om et fint familiearrangement. Familierne gik rundt i skoven efter et fint kort. På posterne skulle der løses opgaver. Nogle steder var der levende poster, her hørte vi om spætten og om store træer. Der var mulighed for at låne kikkert og glas med lup. På målstedet var der en stor bestemmelsesdug med billeder af skovens dyr, insekter og planter.

En juniaften havde vi måttet aflyse den planlagte blomstertur på Runde Bakke. Vi var et par stykker, der kiggede forbi og så, at der var kommet nogle folk for at gå turen og høre fortælling om det smukke blomster netop der. Vi havde en god aften.

En svampetur i Auderød skov samlede interesserede svampefolk. Ingelise og Jens Peder hjalp med at bestemme de indsamlede svampe.

En efterårstur langs Kanalen var aflyst, men beskeden var ikke nået alle, så en enkelt dame kom for at gå den historiske tur. Det blev til en god fortælling på en del af turen.

Søndag d. 23. august havde vi inviteret til en travetur over Arrenæs. Det blev en stor succes. 60 interesserede mennesker mødte frem. Ebbe og Per fortalte om naturen, historien og fuglene på næsset.

Til stor glæde svævede to fiskeørne over os, da vi stod på den gamle borgruin Dronningholm Slot. De fløj til den sø, som bævernes byggeri har udvidet vældigt de senere år. Der er nu gode fourageringsmuligheder for fiskeørnen.

Jeg fortalte om de planer, der gennem de senere år er arbejdet med om at frede hele Arrenæs, en fredning på 788 ha.

På trods af mange aflysninger, har over 300 naturinteresserede mennesker været ude sammen med os og har hørt om fredninger, biodiversitet, naturpleje, fugle, flagermus, svampe, skovens træer og dyr, søens liv, kystsikring og havets dynamik.

 

Ture i skove og fredede områder.

 

Vi har planlagt og holdt bestyrelsesmøde de fleste måneder. Et enkelt blev aflyst på grund af Covid19. Nogle møder er blevet holdt via Zoom.

Forårets store møde med alle aktive blev udsat til 11. august. Her lånte vi Sct. Georg Gildernes hytte ved engen på Carlsvej, Frederiksværk.

Vi havde en ekskursion i skoven for at se, hvor Naturstyrelsen vil tillade Discgolfklubben at opstille 9 kurve i skoven (støbes i beton 60 cm ned i skovbunden) sammen med i alt 18 T-steder.

Det fredede stendige skal passeres 4 gange af hver enkelt spiller for at gennemføre banen.

Skoven ligger i et Natura 2000 område (EU-fredet), den er Fredskov og er udnævnt til at være Urørt skov.

Det er et flertal i byrådet, der har startet processen, de har anlagt en 9-hullers bane til discgolf på den kommunalt ejede eng mellem skoven og Carlsvej og har ønsket banen udvidet til at ligge i skoven.

DN Halsnæs er dybt imod dispensationen og har klaget over baneudvidelsen i skoven.

På mødet talte vi også med den planlagte Havvindmøllepark i Kattegat samt om grundvandet og drikkevandsboringer i kommunen.

Vi spiste sammen og diskuterede emnerne, som vi vil arbejde videre med fremover.

 

Sagsarbejde

DN er høringsberettiget i alle sager, der behandles i kommunen vedrørende plansager, vedrørende natur og miljøsager.

Alle sager gennemlæses af Ebbe Vitt, som tager stilling til hvem, der skal udtale sig, eller om vi tager sagen til efterretning. Alle sager berøres på bestyrelsesmøderne.

Nogle borgere henvender sig til os om det ene eller det andet for at få vores støtte til en sag. Nogle sager kan vi støtte med, andre er personlige, evt. nabosager og er ikke en DN-opgave.

Nogle af de sager, der fylder meget, er miljøsagerne i de private havne i Frederiksværk og Hundested.

DN Halsnæs mener, at en række af de tilladelser, kommunens miljøafdeling giver til industrien er for løse, de lever kun lige akkurat op til den mindste mål for sikkerhed. Vi plæderer for, at sikkerhedskravene af hensyn til naturen og til befolkningen bør strammes.

Støv, giftige luftarter, brandbare emner, plastik, jord, flis, og sod bør behandles i lukkede rum, ikke uden dækning hvorfra de flyver ud over byrummene.

En proces, pyrolyse til nedbrydning af gamle bildæk og af plastik til olie, gas, stål, kulstøv (carbon black) er en af de processer, vi har udtalt os om og udtrykt stor bekymring over.

DeNovas opfyldning af inderhavnen er et af de områder, der står til at blive behandlet i Grønt Råd, da vi som andre grønne organisationer er på vagt over for hvad lokalplanen vil foreslå. Et rekreativt område bør ikke ændres til endnu en oplagsplads for skråt og andet gammelt materiale.

Genbrug er nødvendig, men skal foregå under kontrollerede og betryggende rammer.

 

Politik for natur, klima og miljø

DN Halsnæs har gentagende gange opfordret politikerne i Halsnæs til at gå videre med klimapolitikken. Vi er en Klimakommune. Vi opfordrer til, at kommunen bliver Klima PLUS-kommune.

Vi opfordrer til, at kommunen arbejder aktivt sammen med erhvervslivet for at styrke nedbringning af CO2- i produktionen.

Vi arbejder for at Halsnæs byråd skal vedtage en Naturpolitik. En politisk retning, der vil styrke den indsats, som er nødvendig for at bremse den tilbagegang naturen er udsat for. En politisk retning, der skal styrke udviklingen af den smukke natur, der omgiver os. Det gælder også havet og fjorden, der er stærkt truet natur.

 

Fredning

Der er mange mindre fredninger i Halsnæs. Den sidste fredning er underskrevet i 2004, det er Lynæsfredningen. Det var en tidligere formand for DN Hundested, Knud Pedersen, der kørte de langstrakte forhandlinger.

Ebbe Vitt, der var formand i DN Frederiksværk foreslog at frede Arrenæs. Sagen har ligget længe og ventet, men nu har DNs Hovedbestyrelse besluttet, at fredningssagen skal rejses. Naturen på Arrenæs er enestående og ca. halvdelen af danske hjemmehørende arter findes netop her.

Der er blevet skrevet et fredningsforslag og lavet et fredningskort over Arrenæs. Bysamfundene ikke medtaget i fredningsforslaget.

Vi har sammen med sags medarbejder i DN, Henrik Jørgensen været på en række ekskursioner på næsset.

Vi har haft møder med Borgmester og Viceborgmester med andre politikere, med forvaltningen og med en række af lodsejerne på Arrenæs.

  1. 24. august inviterede vi interesserede lodsejere til et dialogmøde i Gjethuset.

Vi har tilrettet en række ønsker til fredningsforslaget.

Vi har nu af hensyn til afventning af den spændende udvikling af Auderød lejren, nu Naturcenter Auderød aftalt med kommunen, at vi venter med at rejse fredningsforslaget til lige ind i det nye år.

Vi har opfordret Halsnæs byråd til at være medrejser af fredningsforslaget.

Det er Fredningsnævnet, der rejser forslaget og tager stilling til, om det vil blive gennemført. Den proces vil tage en årrække.

 

Samarbejde

Vi samarbejder med andre grønne organisationer gennem Grønt Råd og andre DN-afdelinger gennem Samråd Nordsjælland.

Derudover, som beskrevet med Borgmesteren og andre politikere i kommunen, med natur- og miljøafdelingen og med Naturstyrelsen.

Vi får stor og god hjælp og sparring på DNs sekretariat. Både praktiske organisatoriske og de store miljøsager og ved klagesager og ikke mindst fredningssagen.

De sidste to år har vi været sammen med skolernes 4. og 6. klasser til naturfagsundervisning i et stort projekt for at højne den naturfaglige oplevelse og vidensniveau.

5 forårsdage på Melby Overdrev var vi sammen med hver af de frem skolers elever. Indsamling og bestemmelse af planter og dyr har været stor succes.

5 dage i september kom skolernes 6. klasser til Hundested Roklub for at opleve havets biologi. Indsamling og bestemmelse af fisk, tang, insekter, krabber og snegle var inspirerende og gav god læring. Lenni og jeg var som tidligere biologilærere aktivt sammen med de unge mennesker.

Vi vurderer, at det er en god samarbejdsflade mellem skole og frivillig forening.

 

Kommunikation

De fleste måneder skriver og udsender vi i DN Halsnæs et nyhedsbrev, som alle, der er interesserede i vores arbejde for natur, miljø og klima kan melde sig til på DNs hjemmeside.

Vi har udgivet 10 nyhedsbreve i 2020.

Facebook er et medie, vi hyppigst slår nyheder op på. Nogle opslag bliver boostet og opnår flere 1000 personer, andre når typisk 100-500 seere. Det er en hurtig måde at kommunikere vores aktiviteter på, at fortælle om oplevelser og aktiviteter.

Folderen, som vi gennem de sidste 7 år har udgivet med beskrivelse og billeder af de planlagte ture er i år udleveret i 400 eksemplarer.

Nogle aktiviteter beskrives i aviserne, dels med annoncer, dels med artikler.

Alle planlagte ture beskrives i DNs blad Natur og Miljø, her står de oplistet efter kommune.

Endelig er DN Halsnæs hjemmeside: Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs - Halsnæs altid opdateret med de sidste nyheder. (halsnaes.dn.dk)

 

Kursus og opdatering af viden

DN arrangerer en række kurser til alle frivillige. Alle valgte og adhoc personer kan melde sig til ”Naturens Universitet”, som udbyder kurser for ny bestyrelsesmedlemmer, faglige kurser og fx i Lobbyisme.

Lokalt har vi igen i år haft en kursusdag til fremstilling af ledrag. (leskafter)

Årsmødet, som skulle holdes tirsdag d. 10.11. er på grund af Covid 19 blevet udsat til tirsdag d. 27. april kl. 19.30.

Det holdes på Gymnasiet i Frederiksværk.

 

03.11.2020

DN Halsnæs Bestyrelsen v. Birgitte Benzon Bang