Danmarks naturfredningsforening Halsnæs årsberetning 2018

Danmarks Naturfredningsforening i Halsnæs har 877 medlemmer, heraf ca. 50 nye siden sidste årsmøde.

Vi har haft 17 arrangementer i år med godt 800 deltagere.

 

Naturpleje, naturbeskyttelse

DN Halsnæs Flagskib er er den årlige naturpleje på tre forskellige biotoper. Træk et træ på Melby Overdrev og leslåning.

To gange årligt trækker vi selvsåede træer op på Melby Overdrev for at skåne lyngen på heden. I år fejrede vi d. 25. marts vores 10-års jubilæum.

100 mennesker kom og hjalp til. Naturstyrelsen, som vi samarbejder med, bød på varm kakao og tale ved skovrideren, Jens Bjerregaard.  Vi fik besøg af Maria Reumert Gjerding, som nu er valgt som præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Melby Overdrev er del af Nationalparken, Kongernes Nordsjælland.

Leslåningen foretages på to fredede områder, på Rakenhøj i Ølsted og på Bakkestien i Frederiksværk. Bakkesten er en del af nationalparken.

Vi har holdt en hyggeaften med leslåning. Her fortalte Thorbjørn Dalgas engageret om sit liv som åmand og viste forskellige leer og teknikker.

Halsnæs le-laug har plads til flere aktive.  Leslåning er nyttigt for naturen, det er god motion og det er et rigtig godt fællesskab.

 

Ture ud i naturen

DN Halsnæs har inviteret på ture ud i naturen. Blomstertur på Runde Bakke ved Ølsted Strand, svampetur i Auderød skov, fugletur tidligt om morgenen i Sonnerup skov samt en tur fra Frederiksværks Turbinehus ad Brede Åsti langs kanalen til fugleplatformen ved Arresø.

Alle ture var velbesøgte og med engageret og faglig god fortælling om naturen, blomster, svampe, fugle, skoven og om vandets betydning for Frederiksværk. Samarbejdet var med bl.a. Land og By.

Alle de 4 områder er i Nationalparken.

Traditionen med at hejse Det Blå Flag på Trekanten i Hundested grundlovsdag er et tilløbsstykke for badefolket og efterhånden også andre interesserede. Efter hejsning af flaget synges en lille sang, digtet til lejligheden og DN byder de fremmødte på en kop morgenkaffe i klitten.

 Vi havde igen i år en velbesøgt og hyggelig juletur i Store Lyngby skov. Den var i samarbejde med Store Lyngby Skovlaug.

 

Medlemsture

Afdelingen har inviteret på to ture, kun for DN-medlemmer. En sommersejltur med ”Frederikke” på Arresø. I år var det ferskvandsbiolog Gudmund Nielsen, der fortalte om søen, dens historie og status. Deltagerne havde madkurven med. Vi spiste på søen, da vandstanden var så lav, at Frederikke kun kunne lægge til ved Auderød havn.

Arresø er i Nationalparken.

Nytårsturen gik fra Spodsbjerg Fyr langs Nordkysten til Kikhavn. Vi gik tilbage gennem sommerhusområdet for at se på det stykke skov, som byrådet ville sætte til salg til sommerhusgrunde. Skoven er fredsskov og sikkert stærkt forurenet efter der har været benzindepot for Nato. Vi følger op på sagen. Da vi kom tilbage til Fyrgården, ønskede vi hinanden godt nytår med et glas bobler en spegepølsemad og varm leverpostej.

 

Miljøbeskyttelse

Vi har holdt et meget succesfuldt fyraftensmøde om plastik og alternativer til plast. Vi lejede Gjethuset og havde planlagt god pressedækning. Der var rigtig gode og visionære oplæg fra politiker fra Folketinget, fra Regionen og fra Byrådet. Vi hørte fine fortællinger om plastik, dens fordele og dens risikofyldte forurening af naturen på land og vand fra Danmarks Naturfredningsforening og fra producent af alternativer til plast. Det var en eftermiddag med gode oplysninger og bevidsthedsfremende viden.

Vi har stået på Krudtværksmarkedet for at fortælle om giftfri haver, her opfordrede vi gæsterne til at melde sig og deres haver ind i fællesskabet for at værne om vores grundvand.

Halsnæs er den 6. bedst repræsenterede kommune med antallet af haver, 353 tilmeldte haver.  Vi havde et fint samarbejde med Naturafdelingen i kommunen.

Ved ikke at sprøjte i haven, at holde den fri for gift, skåner man grundvandet og giver bedre livsbetingelser for insekter, for smådyr og for fuglene.

Mon ikke Vi kan gøre det endnu bedre? At vi kan få endnu flere haveejere i Halsnæs til at undlade at sprede gift i haven, og dermed skåne vores drikkevand.?

Gjethuset og Krudtværksmrådet er i Nationalparken.

 

Biodiversitet

Vi har nu kåret 13 Evighedstræer i Halsnæs kommune. Det er vist det største antal i én kommune, der er godt 100 registrerede evighedstræer i hele landet.

Evighedstræerne udpeges fordi de er smukke og markante i landskabet, byen eller i haven. De giver plads og er levested for mangfoldige organismer, insekter, fugle, dyr, svampe og mosser. Evighedstræer er gamle træer. Træer optager og binder CO2 fra luften.  Der arbejdes nu på at udpege evighedstræer ved skolerne. Evighedstræerne har rigtig stor opmærksomhed i befolkningen.

Jeg ved, at nogle af evighedstræerne bliver malet som motiv på Halsnæskalenderen 2019. Et initiativ, som DN Halsnæs støtter.

 

Natur-, miljø- og plansager

DN har udtaleret i natur-, miljø- og plansager i kommunen. Vi screener alle sager og udtaler os om de sager, der giver anledning bekymring og til videre undersøgelse. Vi gør indsigelse eller klager, hvis love og regler misholdes og naturen, miljøet eller klimaet trues. Vi har været ude for at besigtige naturområder, strande, bevoksninger, skove og anlæg, og vi har talt med folk, der har bedt om råd og vejledning.

Den store sag, vi har kæmpet for i de sidste mange år at beskytte Liseleje strand, så der ikke blev anlagt en havn, er nu havnet i smult vande. Vi kan glæde os over den skønne strand forbliver ubebygget.  Bevarelse af naturen på Liseleje strand var det helt store issue på vores politiske møde ved Årsmødet sidste år. Det Natura 2000 beskyttede område ved Melby Overdrev og Tisvilde Hegn er udvidet med strandområdet ved Liseleje. Den foreslåede kystbeskyttelse med sand er stærkt tiltrængt.

N 2000 er en EU-beskyttelse af særlig sårbar og væsentlig natur. Biotopen er i Nationalparken.

Nogle af de miljøsager, vi har udtalt os om, er ganske vanskelige at gennemskue. Kompleksiteten af kemiske stoffer og processer kræver stor viden og megen tid at sætte sig ind i. Ofte må vi bede fagfolk på DNs sekretariat om bistand. Vægtning mellem udvikling af teknologi, arbejdspladser i kommunen og miljøet vil altid være sådan, at vi, DN vægter miljøet, naturen, klimaet og menneskerne, der lever her.

 

Klimakommune og fremtiden

Vi har kæmpet for igen at blive Klimakommune. Det er lykkedes. Det er vi glade for. Nu arbejder vi for at Halsnæs Kommune skal blive Klima-plus-kommune.

Vi ønsker et samarbejdet mellem DN, Halsnæs kommune, virksomheder og borgere om at nedbringe CO2-belsatningen fx ved energirenovering, ved bevidsthed om grønne indkøb og ved genbrug altså cirkulær økonomi.

Vi har arbejdet i det lokale Naturråd med udpegning af potentielle sammenhængende naturområder. De skal give bedre mulighed for, at arter, planter og dyr spredes og være med til at danne grundlag for det nye plantema, Grønt Danmarkskort. Det skal politikerne arbejde med i kommuneplanen frem over.

DN er parat til at samarbejde om Det grønne Danmarkskort og Kommuneplanen.

Vi er i dialog med Miljø- og Fødevareministeriet om Natura-2000 ændringer. Udvidelser og nedlæggelser.

Vi er i dialog med Naturstyrelsen om Melby Overdrev og om skovene. Sørup Vang er blevet udnævnt til Biodiversitetsskov. D.v.s., at der ikke skal drives skovdrift, men skoven skal stå urørt. Faldne træer skal blive liggende uden at man fjerner ved, insekter og svampe fra skoven. Det skal påvirke biodiversiteten altså sikre, at ikke flere arter forsvinder. (Det gælder dog først om 8 år)

Vi er i gang med at lægge planer for næste sæson. Besøg på Vestforbrænding, med efterfølgende mulighed for studiegruppe om affald som ressource. Det sker i samarbejde mellem DN Frederikssund, DN Halsnæs og 3f. Besøget bliver d. 28. februar.

Vi er blevet inviteret til at deltage i et spændende og nødvendigt samarbejde mod åbne forurenende havbrug, ”Beredskabet for Rent Kattegat”. Et samarbejde mellem Mols, Samsø og kommunerne langs Nordkysten.

 

Kogræsserlaug

Et fredet område, Kappelhøj-kilen er i år blevet udlagt til græsningsområde. 10 køer sørger for naturplejen her. Det sker i samarbejde med Halsnæs Kommune. Der er dannet et kogræsserlaug. Det andet i Halsnæs. DN Halsnæs er aktivt med i kogræsserlauget.

Det kan synes konfliktfyldt at holde køer for at slagte og spise dem. Køer belaster jo miljøet med metan (fra bøvser på grund af drøvtyggeriet). Imidlertid hjælper køerne til at øge biodiversiteten på det fredede område, det åbne land, hvor netop den største tilbagegang af arter har fundet sted. Vi laver registrering af de planter, der findes og vil følge den formodede udvikling af artsdiversitet de kommende år.

Kappelhøj-kilen er del af Nationalparken.

 

Nationalparken, Kongernes Nordsjælland er nu efter 15 års debat blevet indviet. Nationalparken er foreløbig temmelig usammenhængende. Der mangler store sammenhængende naturområder, hvor naturen kan udfolde sig og planter, dyr og svampe kan sprede sig. Det vil der blive arbejdet på. Kulturen har fået stor plads i Nationalparken. Foruden slotte og kloster er også både Frederiksværk som industriby og Lynæs som fiskerleje med.

Vi ønsker at skabe opmærksomhed på de mange smukke og karakteristiske naturområder vi har i Halsnæs. Nationalparken vil sammen med klimaudfordringer være DN Halsnæs særlige indsats til næste år.

Ved den lokale indvielse af Nationalparken gik ca. 125 borgere en skøn tur fra Kappelhøjkilen til Maglehøj sammen med viceborgmesteren, formanden for UMP, Anja Rosengren og den nyudnævnte formand for Nationalpark Bestyrelsen, Carl Bruun.

 

FNs Verdensmål

Vi er opmærksomme på FNs Verdensmål, specielt på 4 planer, nemlig 12, 13, 14 og 15: Ansvarligt forbrug, Beskyt planeten, Liv under vand og Liv på land.

 

Ny organisationsstruktur

Vi arbejdet med at udvikle ledelsesstrukturen i DN Halsnæs.  Bestyrelsen og suppleanter deler fremover fagområderne mellem sig. Fx en sagsgruppe, en turgruppe, en kommunikationsgruppe, en klimagruppe, en miljøgruppe og en naturplejegruppe, en affalds- og plastgruppe, en skov og nationalpark gruppe, en evighedstræ gruppe, en råstofgruppe og en vand- og kystgruppe. Der vil være en til tre medlemmer i hver gruppe. Èn er tovholder, initiativtager.

Vi ønsker, at flere frivillige medlemmer skal kunne deltage ”ad.hoc” i vores grupper og aktiviteter, ikke være bundet af bestyrelsesmøder, men gå ind i èn evt. i to grupper og planlægge og gennemføre et arrangement sammen med gruppen. Vi vil et par gange om året invitere til en faglig aften, til planlægning, til en oplevelse eller til ren hygge. Formand, næstformand og sekretær vil også få ændrede funktionsområder.

Omkalfatringen har været undervejs i godt et halvt år. Et aften- og et heldagskursus, hvor vi har talt mulighederne igennem inden den endelige beslutning blev taget. Vi har været i tæt samråd med sekretariatet. Thomas Eriksen har været kursusleder.

Som noget nyt har vi inviteret nye medlemmer til en hygge- og informationsaften torsdag d. 25. oktober i Krudthuset, Frederiksværk.

 

Samarbejde

DN deltager i Grønt Råd i Halsnæs kommune. Her er vi sammen med de øvrige grønne organisationer og politikere fra Miljø- og planudvalget.

Endvidere deltager formand og næstformand i Samråd Nordsjælland. Her samarbejder vi med 10 øvrige nordsjællandske afdelinger om foreningen og nye tiltag. Vi deltager i to årlige Repræsentantskabsmøder. Her mødes vi med de 97 øvrige foreninger i landet og får indblik i og kan påvirke den overordnede ledelse i Danmarks Naturfredningsforening.

Nogle medlemmer er engagerede i faglige netværk. Bl.a. i skovnetværket, i naturplejenetværket og i natur- og nationalparknetværket. Her fordyber vi os naturfagligt og kan inspirere baglandet. Alle medlemmer har mulighed for at melde sig til et netværk inden for sin særlige interesse.

DN Halsnæs er sponsor ved motionscykelløbet, Arresø Rundt. Vi har et DN-depot ved løbet.

 

Kommunikation

Det er vigtigt, at vi er synlige. Kommunikation er en væsentlig del af DN Halsnæs virke. Vores flotte Hjemmeside, som jeg håber, at I af og til kigger ind på opdateres regelmæssigt.  Vores foldere udleveres ved arrangementer. Facebook-siden ses af 3- 500 for hvert opslag.

Vi udsender ca. 10 nyhedsbreve om året, de sendes til 774 medlemmer.  

DN Halsnæs opretter annoncer og skriver pressemeddelelser til Halsnæs- og Amtsavisen og vi benytter DNs egne interne kommunikation, PODIO.

Vi har haft 10 bestyrelsesmøder og to kursusdage samt mangfoldige mindre, forberedende møder i grupper, altid over en kop kaffe og under private former.

På bestyrelsens vegne

Birgitte Benzon Bang

Formand DN Halsnæs