Årsberetning DN Halsnæs 2016 – 17

DN Halsnæs er en aktiv forening. Med mange arrangementer og aktiv kommunikation sættes natur, miljø og klima på dagsorden i Halsnæs kommune. Vi ønsker at bevare og udvikle naturen, vi arbejder for at værne om miljøet og vi arbejder for at sætte klima på dagsorden.

Ud i naturen

Vi arrangerer ture i fredede områder og vi laver naturpleje i fredede områder.

Vi har afholdt ture med temaer om: blomster og svampe samt kystvandring og historisk vandring.

Vi har været på rundtur på Hundested Fjernvarmeværk og set på CO2-neutral opvarmning: solvarme og flisfyring.

Vi har afholdt Naturens dag og julehyggedag sammen med St. Lyngby Skovlaug. Vi har hejst Det Blå Flag sammen med Trekantens badeforening, og vi har stået i bod for Giftfri Haver på Krudtværksmarkedet.

De fire naturplejearrangementer, le-slåning på Rakenhøj og Bakkestien har sammen med foreningens flagskib, de to årlige Træk et træ på Melby Overdrev samlet mange naturinteresserede folk. 

Vi har dannet et le-laug. I den sammenhæng har vi afholdt et kursus i fremstilling af ledrag, og vi har haft en hyggeaften med foredrag og film om leslåning.

I alt har ca. 400 folk været ude i naturen sammen med os gennem det sidste år til de 16 medlemsarrangementer vi har afholdt.

Vi har ved flere lejligheder støttet op om andre arrangementer. Middelalderdag sammen med biblioteket og cykelløbet Arresø Rundt med den forening samt et oplæg på Hundested skole om DN.  Sidst åbning af Bålhytte på Hvide Klint sammen med Naturafdelingen i Halsnæs Kommune. Mangfoldige deltagere har set den gule sommerfugl og fået merchandise fra DN.

Ved årsmødet 2016 havde vi den bogaktuelle miljøjournalist Kjeld Hansen som oplægsholder. Det var et engagerende og oplysende foredrag. Kjeld Hansen har hjemmesiden Gylle.dk, og har netop udgivet bogen: Det store Svigt.  

 

Bestyrelsen arbejder

Bestyrelsen er på 9 personer og tre suppleanter. Fra foråret dog kun to suppleanter, da et bestyrelsesmedlem valgte at række sig. Derfor rykkede først valgte suppleant ind i bestyrelsen. Vi har holdt 11 møder af 2½ time.

 

Sagsarbejde

Vi vurderer alle sager der kommer i høring fra Halsnæs Kommune, fra Fredningsnævnet i Nordsjælland samt sager, der oplyses om på vores interne netværk, Podio. De sager, vi vurderer har relevans for DN, sender vi høringssvar på. Tl tider søger vi rådgivning i DNs sekretariat, hvor ansatte har særlige kompetencer.

Plansager eller byggesager, der har særlig konsekvens for naturen, miljøet eller klimaet, går vi også i pressen med.

En sag, der har påkaldt sig særlig opmærksomhed er De Novas gennemgravning af giftvolden i forbindelse med inddemning af et havneområde. Volden er forsejlet og burde være under overvågning fra kommunens side. Det samme gælder måling af eventuelle udsivninger til havnen fra giftdepotet.

Der er nu klaget. Volden er tildækket og der er strammet op på overvågningen.   

 

Bestyrelsestur

Bestyrelsen var på en meget spændende og veltilrettelagt tur til den fredede ø, Nexelø i foråret. En god oplevelse og inspiration for de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i besøget.

 

Fredningstjek

I år har en lille gruppe været ude og tjekke, om fredningsbestemmelserne bliver overholdt, om kommune og private lodsejere plejer området, som krævet. Observationerne bliver noteret og elektronisk rapporteret til Naturfredningsforeningen.

Vi har i år tjekket Strø Bjerge og Arrenakke Bakke.

 

Evighedstræer

En anden spændende aktivitet, vi har taget op er registrering af evighedstræer.

Fugle, insekter, svampe, mosser og smådyr kan have bolig i de gamle træer. De er smukke og karakteristiske i landskabet, i byen eller i haven.

De er med til at sikre biodiversiteten og frø fra gamle træer, altså slægtens fortsættelse.

De træer må ikke fældes, men skal stå længst muligt. Derfor er registrering vigtig. Det første træ, nr. 76 i Danmark blev registreret i sommer. Træet fik et lille fint skilt og ejeren et diplom underskrevet af DNs præsident og af formanden.

 

Kurser og eksterne møder

Frivillige i DN kan deltage i kurser, Naturens Universitet. Vi har deltaget i en række kurser.

To gange årligt deltager to bestyrelsesmedlemmer i repræsentantskabsmøde over to dage. Her besluttes kommende års tema, budget og overordnede aktiviteter. I foråret i Vejle og næste måned i Aarhus.

 

Naturkapital

I årets start fik alle kommuners afdelinger besked om, at man har opmålt naturkapitalen i de enkelte kommuner.

Kvaliteten af naturområderne og deres mangfoldighed, specielt af rødlistede arter, altså truede arter er blevet registreret for hvert enkelt naturområde i kommunerne.

Halsnæs ligger ganske godt i top ti i Dk. Vi har relativt megen natur med variation af vegetation og dyreliv og ikke voldsomt meget landbrug med monokultur, men flere er økologiske landbrug. Her sprøjtes ikke og det giver plads til større artsrigdom.

Vi blev stolte af den gode placering.

 

Nationalpark

Nogle sager har DN arbejdet længe og intenst med. Nationalparken, Kongernes Nordsjælland synes nu efter godt 14 års forberedende arbejde, planlægninger, diskussioner og forhandlinger at falde på plads. Mange lodsejere har været sig mod deltagelse, derfor er er store ”huller i osten”. Forslag til Nationalparken er nu i høring frem til d. 23. oktober.

DN Halsnæs har sammen med de øvrige 4 DN-afdelinger, der skal indgå i parken skrevet høringssvar gennem DNs sekretariat.

 

Natura-2000-områder, EU-habitatområder og fuglebeskyttelsesområder

Der er ved at blive reguleret på disse særligt EU-beskyttede områder for natur, fugle, dyr og planter. Der er foreslået en udvidelse af området ved Liseleje strand: N 135 således, at hele klitområdet bag stranden fra Klitplantagen til bymæssig bebyggelse bliver Natura 2000-beskyttet.

Det er en udvikling, vi hilser velkommen.

 

DN Halsnæs har sæde i Grønt Råd. Og arbejder her sammen med andre grønne organisationer i kommunen. Efter forslag fra DN skal Naturstyrelsen nu i gang med at sørge for bedre udsyn over kanalen. En del af de store træer skal fældes. Der søges midler til fældningen.

Det grønne danmarkskort. En registrering og synliggørelse af grønne sammenhængende områder i kommunerne skal sættes i gang. Vi har været til samtale med Naturafdelingen i Halsnæs kommune. Det vil blive et samarbejde også i forbindelse med kommuneplan 2018 – 22.

 

Grønt Guld. Er en pulje penge, som naturaktive ældre kan søge. Det har vi gjort. I to omgange. Vi har købt legrej, redskaber og kasser til ”Træk et træ” på Melby Overdrev og flot natur- planche til bålhytten på Hvide Klint.

 

Klimakommune.

En sag, der har fyldt i de sidste to år er Klimakommuneaftalen, som byrådet sparede væk i budget 2016 og fremover. Klimakommuneaftalen blev indgået i 2008 og skulle løbe indtil 2025 med dokumentation på min. 2% reduktion af CO2 om året.

DN Halsnæs har arbejdet for at få klimakommuneaftalen tilbage. Det er meget glædeligt at byrådet d. 12.10. 2017 har besluttet, at aftalen skal genoptages.

Herefter vil vi arbejde for, at vi kan lave aftale om Klimakommune PLUS.

 

Vores kystlinje er under pres.

Planloven blev ændret d. 15. juni2017. Loven giver kommunerne mulighed for at tillade bygninger, forretninger og tilbygninger på og ved kysten nær havne og på bynære kyster. Indtil nu har det været Fredningsnævnet, der har haft denne overordnede kompetence.

Byrådet i Halsnæs vil søge Miljø- og Fødevareministeren om tilladelse til at ophæve strandbeskyttelseslinjen på 5 kystområder i Halsnæs. Man søger om tilladelse til ”Småreguleringer” så som et havnebyggeri på Liseleje strand.

Det har vi i DN Halsnæs protesteret imod. Også ansøgning om forretning på Trekanten, Hundested Strand og en tilladelse til at etablere P-plads på Mellemrummet, Hundested Strandpark. Ansøgninger om etablering af faciliteter på henhv. Lynæs og Frederiksværk Havn er vi ikke gået imod.

DN Halsnæs har skrevet høringssvar og sendt det til de politikere, der sidder i Udvalget for Miljø og Teknik.

Vi er gået i pressen med argumenter om, hvorfor specielt ændringer af Liseleje strand, der ikke bare er strandbeskyttet, men ligger ved et Natura-2000 område og ganske tæt ved Halsnæs væsentligste fredede område, Melby Overdrev er ganske utilladelig.

Vi har selvfølgelig tæt samarbejde med sekretariatet i Danmarks Naturfredningsforening om situationen. En straks-fredning kan komme på tale.

En havn vil forhindre sandets naturlige bevægelse mod øst.           

En havn vil give ophobning af sand mod vest og stenstrand mod øst.

En havn vil således obstruere den sandfodring, som Halsnæs kommune sammen med Gribskov og Helsingør kommuner arbejder for at få etableret som kystbeskyttelse.

En havn vil ødelægge den skønne strand, som masser af mennesker fra Halsnæs kommune, fra Nordsjælland og turister hvert år nyder på sommerdage og til friske strandture hele året.

Også derfor er DN Halsnæs endnu en gang gået kraftigt ind i debatten om beskyttelse af Nordkysten.

Sagen er meget behændigt trukket fra dagsorden og vil først komme til debat og afstemning efter valget. Vi vil være der!

Der vil sandsynligvis komme høringer i de enkelte dele af kommunen. Det er vigtigt, at borgerne bliver hørt, når politikerne vil ændre på naturen.

 

Synlighed er væsentlig, også i vores forening.

Vi gør opmærksom på vores ture og arrangementer gennem flere medier.

Hvert kvartal annonceres vore ture i medlemsbladet, Natur og Miljø. Det kommer ud til samtlige 130.000 medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening.

Vores flotte hjemmeside får alle arrangementer, ture, pressemeddelelser og årsberetninger lagt op.

Vi skriver nyhedsbreve 8 – 10 gange årligt. Beskriver nyheder og varsler ture og arrangementer. Nyhedsbrevet sendes til 669 medlemmer.

Alle ture og arrangementer lægges på vores facebookside. Der er mange følgere og folk, der læser opslagene, mellem 200 og senest godt 1.600 personer har læst vores opslag.

Hvert år laver vi en folder, der beskriver de planlagte ture og giver generelle oplysninger om DN Halsnæs.

Når vi oplever krænkelser af naturen, miljøet eller klimaet skriver vi pressemeddelelser. Vi går også til pressen, når særligt gode historier viser sig.

De fleste optages i Halsnæs Avis og i Frederiksborg Amts Avis.

Vi har været i Nordsjællands TV og i radio 10 FM

 

Medlemsfremgang og bestyrelsen

Vores lokale DN har 893 medlemmer. Heraf er 126 nye medlemmer. Nogle er gået ud, men en fremgang på 8% er vi meget glade for.

Jeg vil hermed takke alle i bestyrelsen, suppleanter og ad.hoc-personer for jeres store arbejde og samarbejde i året, der er gået.

De gode resultater og oplevelser kommer af stort engagement.

Derfor kæmpe tak for arbejde og samarbejdet til jer alle i bestyrelsen.

 

Tak for endnu et godt år.