Årsberetning 2016                                                                              

Bestyrelsens årsberetning 2015- 2016 ved årsmødet d. 4.10. 2016

Jeg vil fortælle lidt om vores fantastiske Naturfredningsforening fra det sidste år.

Fredningssager, klager og udfordringer

Danmarks Naturfredningsforening er en NGO, og den eneste private forening, der har ret til at rejse fredningssager. Der rejses og gennemføres hvert år 3 – 9 sager. De fleste tager mange år at gennemføre. Her i Halsnæs har vi flere end 60 større og mindre fredede områder.

Vi er i år begyndt at tjekke fredningerne. Således er Lynæs -Fredningen blevet tjekket. Der er lavet rapport til Naturfredningsforeningen. Kommunen og andre ejere vil senere få besked på, om fredningsbestemmelserne er overholdt, som de er foreskrevet.

Bestyrelsen gennemgår alle lokalplaner og høringer i kommunen, fra Naturfredningsforeningen og fra Fredningsnævnet. De, der berører naturen udtaler vi os om, nikker til, eller klager over. Mange borgere henvender sig til os om ændringer eller overgreb på naturen. Der undersøger vi sagen og går videre til relevante myndigheder og eller DN.

Vi har påklaget forurenende virksomheder, fx Stålværkerne. Det har virket. Der er nu lavet beslutning om sikring af skrot ved at lave en skrotgård.

 

Landsplandirektivet søges ændret. Vi har læst Borgmester Steen Hasselriis brev til Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen med forslag til ændring af Planloven, så det ikke bliver ”så besværligt” for kommunen bl.a. at ændre, bygge og udvide omkring havne og på bynære strande.   Derfor har vi skrevet til alle byrådsmedlemmer inden sagen var til behandling i byrådet. Samtidig har vi lavet en pressemeddelelse og været i TV Nordsjælland med vores synspunkter: Bevar kystbeskyttelseslinjen. Bevar den statslige, kystdirektoratets beslutningskompetence, så hele Danmark behandles ensartet. Bevar den frie og lige adgang til vore kyster og strande.Danmarks Naturfredningsforening har indsamlet flere end 140.000 underskrifter for at bevare Kystbeskyttelseslinjen på 300 meter. Søndag den 31. januar kl. 5 om eftermiddagen samledes tusindvis af danskere langs kysterne, gik og stod med fakler for at vise, at vi vil værne om Danmarks kyster.

Her i Halsnæs uddelte vi 350 fakler til 4 arrangementer ved vore kyster. En meget smuk manifestation. Kampagnen er i øvrigt blevet præmieret som årets bedste.

DN s mål og værdier

  • Vi kæmper for en rig natur og et sundt og rent miljø – også i fremtiden.
  • Vi ønsker et rigt plante- og dyreliv til glæde for kommende generationer.
  • Vi arbejder for omstilling til vedvarende energi, mere genanvendelse og mindre forurening til gavn for natur, miljø og klima.
  • Vi ønsker et landbrug, der giver plads til mere natur, som producerer sunde fødevarer uden at forurene vores miljø og sundhed.
  • Vi vil beskytte grundvandet, så vi fortsat kan hente vores drikkevand direkte fra undergrunden

De 5 værdier ligger bag vores ture og arrangementer. Vi ønsker gennem handling og eksempler at vise vejen for fremtidens natur, for bevarelse og udvikling af naturen. Alt for at vi og kommende generationer kan leve et sundt og godt liv uden at ødelægge p.gr.af kortsynede interesser.

Aktiviteter i afdelingen

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er engagerede i planlægning og gennemførelse af ture og arrangementer

Bestyrelsen har afholdt 11 bestyrelsesmøder og et stort antal planlægnings- og udvalgsmøder for at forberede arrangementer og udtalelser til myndigheder og presse.  Flere har været på kursus i DN Hovedforeningen.

Naturpleje

DN Halsnæs flagskib er Træk et Træ på Melby Overdrev. To gange om året tager to af vores bestyrelsesmedlemmer på en tur ud over heden sammen med Skovfogeden og udpeger det område, der skal plejes. En søndag i det tidlige forår og en i sensommeren sætter vi en camp på et aftalt sted på Heden. 60 – 100 mennesker kommer strømmende til, unge, ældre og børn, fastboere og landliggere går i aktion.

Ved den sidste aktivitet, d. 4. september trak 60 personer 6.000 selvsåede småtræer op fra heden. 90 ha blev renset.  Nu kan lyngen brede sig smuk og lilla og give bolig for insekter, fugle og dyr.

Vores andet naturplejeprojekt er le-slåning. To gange om året hvæsser vi leerne og inviterer til leslåning på henholdsvis Rakenhøj i Ølsted og på Bakkestien i Frederiksværk. Efter nogle års pleje ser vi de sarte planter brede sig: Nikkende Kobjælde, Bakkenellike, Gul Snerre, Merian og Tjærenellike og andre sarte, sjældnere planter breder sig på arealerne efter at høet er fjernet fra biotopen.

Vi har samlet navne til at starte Halsnæs Lelaug. Det glæder vi os til at sætte i værk.

Fredningstjek

Vi er i gang med at tjekke vore fredede områder. Vi ser efter, om fredningsbestemmelserne for området overholdes og indrapporterer i skemaer via gps-koordinater til DN om fredningens tilstand. Er der uoverensstemmelse, anmodes lodsejerne om at sørge for den nødvendige pleje.

Evighedstræer

Sammen med et par medarbejdere fra Halsnæs Kommunes Natur og Miljøafdeling  har vi været ude for ar udpege og registrere nogle gamle og smukke træer, som har særlig kvalitet og som bør stå til de selv falder. Formålet er at øge biodiversiteten. Antallet af insekter, fugle og dyr der lever i gamle træer er stor.

Giftfri Have

Vi havde en bod med oplysning om Giftfri Have-kampagnen på forårets Krudtværks marked. Det var stor succes, rigtig mange tilmeldte sig Giftfri Have og alle vore foldere blev udleveret.

 

  

Ture i naturen

I det år der er gået har DN Halsnæs gennemført i 14 arrangementer for medlemmer og andre interesserede.

Vi har haft juletur i vinterskoven, aftenture i Ll. Lyngby mose og på Runde Bakke ved Roskilde Fjord, Historisk forårsvandring fra Lynæs til Sølager, og vi har igen hejst det Blå flag på Trekanten i Hundested. Vandets dag blev markeret med et besøg på Melby rensningsanlæg.

Nytårstur langs nordkysten fra Spodsbjerg Fyr og efterfølgende frokost var kun for medlemmer af DN. Det samme gælder den årlige sommer-sejltur med Frederikke på Arresø.

Vores sidste tur var på Naturens dag d. 11. september. Da  var St. Lyngby skov rammen om et mangfoldigt naturoplevelses-projekt med bål, snitteværksted, fuglekasseværksted, svampetur, oplevelse af livet i søen og åbning af Hundeskoven. Den dag kom 120 mennesker til arrangementet.

 I alt har nær ved 1.000 mennesker været ude i naturen sammen med os i det år er er gået.

Mange ture og arrangementer er lavet i samarbejde med andre organisationer: Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Historisk Forening, Kulturelt Samråd, Frederikke, Forsyningen, Arresø Rundt, og Halsnæs Kommune. Tak for samarbejdet med jer alle.

 

Frivillighedsprojekter

Flere projekter er udsprunget af vor midte og bliver gennemført med engagerede bestyrelsesmedlemmer. Ko-græsser lauget på Arrenæs, Skov Lauget i St. Lyngby skov og registrering af natsværmere på Melby Overdrev. Halsnæs Lelaug vil fremover være på denne liste.

Vi er repræsenteret i Grønt Råd.

Grønt Guld

Vi har søgt og fået 8.500 kr. til samarbejde mellem 60+årige og unge i skolerne til læren om naturpleje og biodiversitet. Det er Velux Fonden, der står bag. Vi har indkøbt flere leer også til unge/børn.

Vi er i gang med at søge yderligere midler til grej og kasser til naturplejen på Melby Overdrev, til en ny pavillon og til nogle materialer til samarbejdet ved Hvide Klint.

Kommunikation

Vi fik i år lavet en rigtig flot folder med billeder og kort beskrivelse af de fleste af vore aktiviteter. Alle vores arrangementer lægges på vores Hjemmeside og beskrives i ”Natur og Miljø”.

Vi udsender Nyhedsbrev ca. 10 gange årligt. Det sendes nu til 600 medlemmer af DN Halsnæs.

Vi lægger alle aktiviteter op på foreningens Facebookside. Det bliver set af op mod 300 modtagere.

Vi har igen i år på opfordring skrevet en række mindre artikler om naturen, blomster, områder eller fredninger til Halsnæs Sommeravis.

Vi udsender pressemeddelelse og får til tider pressens bevågenhed. Det har givet nogle større artikler og TV- og radioindslag.

Landsdækkende aktiviteter og kampagner

Vi har deltaget i en række af de fælles dage og kampagner, hovedforeningen lancerer. Således afholdelse af Naturens Dag, Vandets Dag og i Kystkampagnen.

Halsnæs som Klimakommune

I 2008 indgik Halsnæs Kommune en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen skulle løbe frem til 2025, altså i 17 år. Hvert år skal kommunen registrere besparelser på CO2-udslip. Det vil sige hvert år aflæse forbrug af elektricitet, varme og benzin i de offentlige institutioner. År for år skulle der gerne være forbrugt mindre fossilt brændsel, og derved være mindre udslip af CO2 i atmosfæren.

Den måling sparede Halsnæs Kommunalbestyrelse væk ved budgettet for 2016. Udgiften fandt man for stor, og valgte altså ikke at være særskilt opmærksomme på besparelsen. Halsnæs er den eneste af de 78 kommuner, der har indgået aftalen, der er løbet fra din igen.

Vi har nu efter noget skriveri og dokumentation fra andre kommuner forhåbning om, at Halsnæs igen kan komme på listen af Klimakommuner. Den gennemsnitlige besparelse er på 10% årligt. Både m.h.t. CO2 og økonomi.

 

Samarbejdet i DN

Samråd Nordsjælland

4 -5 gange om året mødes vi med øvrige DN-afdelinger i Nordsjælland for at behandle kommende tiltag, koordinere, inspirere og udveksle viden. Til alle møder deltager formand og næstformand. Et par gange årligt er alle bestyrelsesmedlemmer indbudt. For øjeblikket er skovpolitik det store emne.

Repræsentantskabet

Her deltager formand og én mere fra bestyrelsen i to årlige møder, der afholdes forskellige steder i landet. Her inspireres vi til en række aktiviteter, vælger ledelse, diskuterer naturpolitik og godkender budget. Til november er mødet i Aalborg.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har endelig fået grønt lys fra landbrugs- og miljø Minister Esben Lunde Larsen. Det er sket efter 13 års tovtrækkeri. Parken bliver på 24.595 ha. Den 5. og næststørste Nationalpark i landet.

Nationalparken består bl.a. af Melby Overdrev, Tisvilde Hegn, dele af Arrenæs, Arresø, Esrum sø, Gribskov, Kronborg, Frederiksborg- og Fredensborg slotte samt Esrum kloster. Der er kun få privatejede landbrug med i Nationalparken, dog er Grønnessegaard med og binder således Lynæs Fredningen sammen med Nationalparken.

Nu skal ministeren igangsætte en udarbejdelse af et udkast til en bekendtgørelse for Nationalparken. Derefter kommer det i høring i 16 uger. Derefter kan bestyrelsen sættes. Der vil i alt komme én repræsentant for DN i Nordsjælland i bestyrelsen.

Vi ser optimistisk på at planerne bliver sat i værk.

DN Halsnæs

DN Halsnæs har øget sit medlemsantal, vi er nu 826 medlemmer. Det er for første gang i mange år en lille fremgang. Det glæder vi os over.

Jeg vil også sige, at jeg glæder mig over det gode samarbejde i bestyrelsen, herunder suppleanter og med ad hoc-er.

I gør et kæmpe og frivilligt arbejde i foreningen. I knokler for naturen, mod forurening, for naturpleje, mod overgreb på naturen, for medlemmerne og for at Halsnæs Kommune fortsat kan udvikle sig som én af Danmarks smukkeste områder.    

Tak for det.          

4.10.2016  

Birgitte Benzon Bang

Formand DN Halsnæs