Nyhed

Pressemeddelelse om pyrolyse på Reaktor ApS

Pressemeddelelse om pyrolyse på Reaktor ApS og spredning af forurenende partikler fra DeNovas affaldsoplag

DN Halsnæs er meget bekymret for Reaktor ApS’ planer om pyrolyse af gamle udtjente dæk og snavset plastaffald sammen med den svenske virksomhed Cassandra Oil.

Risiko ved pyrolyse af dæk

 

I Halsnæs Kommunes miljøgodkendelse af et pyrolyseanlæg til behandling af dæk hos Reaktor ApS på Havnevej 25 i Frederiksværk i december sidste år er kravene til kontrol af udledningen af forurenende stoffer til omgivelserne helt utilstrækkelige. Kravene tager f.eks. ikke højde for, at der kan være risiko for dannelse af dioxin under pyrolyseprocessen, et af de mest giftige stoffer.

 

Det er betænkeligt, at aktiviteten skal foregå tæt på Frederiksværk by med mange mennesker. Byen har tilmed været udsat for kraftig forurening fra Det Danske Stålvalseværk og anden tung industri og kan ikke tåle mere forurening efter foreningens opfattelse. DN Halsnæs har derfor anket kommunens miljøgodkendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagesagen er ikke afgjort endnu.

 

En ældre model

 

I september konstaterede DN Halsnæs, at Reaktor ApS og Cassandra Oil var i færd med at nedtage en ældre model af pyrolyseanlægget i Jerez i Spanien for at transportere det til Danmark og genopsætte det hos Reaktor ApS på Havnevej 25. Men Reaktor ApS har ansøgt om og fået miljøgodkendelse til den nyeste model af pyrolyseanlægget.

 

Dette fik DN Halsnæs til at anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om at tage afgørelsen om klagens opsættende virkning op igen.

 

Den 30. oktober 2019 meddelte klagenævnet igen afslag på, at foreningens klage får opsættende virkning. Men klagenævnet udtalte også, at såfremt miljøgodkendelsen udnyttes under klagesagens behandling, påhviler det Halsnæs Kommune som tilsynsmyndighed at føre tilsyn med, at miljøgodkendelsens forudsætninger og vilkår overholdes. Og det vil DN Halsnæs holde kommunen fast på.

 

Ikke recycling

 

Reaktor ApS og Cassandra Oils planer om pyrolyse af plastaffald, hvor plastaffaldet omdannes til olie, der skal anvendes til brændstof på kraftværker og skibe m.m., er ikke recycling efter DN Halsnæs opfattelse. Det er ikke i overensstemmelse med EU’s mål for cirkulær økonomi og klimaindsats. Plastaffald skal omdannes til plast, der kan anvendes igen.

 

Forurenende partikler

 

DN Halsnæs er bekymret for spredningen af forurenende partikler fra DeNovas oplag og håndtering af affald.

 

DeNovas arealer ligger tæt på Frederiksværk by og helt ud til fjorden, hvor det ofte blæser kraftigt. Her kan vinden hvirvle forurenende partikler op fra udendørs oplag og behandlingsanlæg og bære partiklerne med sig. DN Halsnæs vurderer, at der er mulighed for, at partiklerne kan føres udenfor DeNovas arealer og lande på jord, græs, havemøbler, legeredskaber, lystbåde m.m., hvor mennesker kan komme i kontakt med de forurenende stoffer.

 

Lukkede systemer

 

DN Halsnæs finder, at der er et stort behov for at revurdere DeNovas vilkår for oplag og håndtering af affald. Det skal i langt højere grad baseres på lukkede systemer, hvor vind og nedbør ikke kan komme i kontakt med affaldet. Det er f.eks. vigtigt for kraftig forurenet jord, jord fra skrotrens, bundaske og slagger fra affaldsforbrændingsanlæg, som DeNova har oplagret og sorteret udendørs i flere år uden krav om overdækning.

 

Opfordring

 

DN Halsnæs opfordrer Halsnæs Kommune til at skærpe kravene til DeNovas oplag og håndtering af affald, for at nedsætte risikoen for menneskers sundhed og miljøet.

 

DN Halsnæs opfordrer samtidig Halsnæs Kommune til at afsætte ressourcer til ansættelse af flere medarbejdere i afdelingerne for Miljø og Plan til at behandle de meget tunge og svære sager, som forvaltningen skal løfte, herunder miljøgodkendelser af DeNovas aktiviteter og tilsynet med virksomhedens overholdelse af miljøgodkendelserne.

 

DN Halsnæs

  1. Birgitte Benzon Bang Formand