Nyhed

Nytårshilsen fra DN Halsnæs 2020

Nytårshilsen fra DN Halsnæs af Birgitte Benzon Bang.

2020, NATURENS ÅR

Naturen i Halsnæs er enestående.

Nytårshilsen fra DN Halsnæs

 

2020, NATURENS ÅR

Naturen i Halsnæs er enestående.

Vi kan gå, cykle eller løbe til nærmeste strand. Vi kan nyde sommerens friske brise fra havet eller fjorden. Nyde lysets farvespil i hav og himmel. Sand, sten og strandenge er vores nære natur.

Kysten med de stejle skrænter fra Lynæs mod Frederiksværk er sydvendte og giver liv til den sjældne fugleedderkop, digesvaler og sjældne blomster, der kun findes på netop her. Denne kyststrækning er den seneste fredning i Halsnæs, dengang Hundested Kommune. Den er også den vestligste den af Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Kysterne er under pres fra stadig voldsommere vejr, derfor har DN for 6 år siden startet en bevægelse for kystbeskyttelse ved sandfodring af Nordkysten. Den beskyttelse har byrådene i de tre kommuner, Helsingør, Gribskov og Halsnæs nu arbejdet videre med siden.

Skovene

Vi kan gå, cykle eller løbe til skov. En ottendedel (12%) af vores smukke kommune er dækket af skov. Bøg, eg, fyr, gran, birk og el giver plads til et mangfoldigt liv af sommerfugle, svampe, fugle og dyr.

Og dog er mange arter forsvundet fra vore skove. Vi har 140 Rødlistede arter. (Truede planter, dyr og svampe.) Skovene er statsskove og de fleste er udpeget til at være ”Biodiversitetsskove”. Der skal ikke drives skovbrug, og man håber, at mangfoldigheden, biodiversiteten vil genudvikle sig i skoven.

Skovrejsning vil her i Halsnæs som i andre egne af landet værre af stor betydning for at standse tilbagegang af livet i naturen og for at flere træer kan optage CO2 og binde kulstoffet i træmassen.

Det er med stor glæde, at vi har erfaret, at salget af skoven på sandet er trukket tilbage. Skoven er fredskov ligesom skovarealet bag Spodsbjerg Fyr. Den skov har DN også modsat sig salg og udstykning til sommerhusgrunde.

 

Arresø

Danmarks største sø, Arresø ligger som en stor perle i Halsnæs. Hvem har ikke nydt udsigten over den smukke sø? Forleden, da jeg kørte langs søen, var det helt vindstille, da spejlede træer og himmel sig smukt i den store sø.

DN Halsnæs har inviteret til sejlture på søen og ture til søen langs Kanalen, der i 2019 blev fejret for sine 300 år og som er forudsætningen for udviklingen af Frederiksværk by.

Søen er belastet af forurenende udløb fra virksomheder og bysamfund gennem industrialiseringen. Den er næsten umulig at rense. Den er et Natura 2000 område, altså beskyttet af en EU-forordning.  Der er stor mangfoldighed af fugle, bl.a. fiskehejre, isfugl, rørdrum og nu fiskeørn. Der er udsat bævere. Man kan se deres eksistens i søen bag Dronning Holm slotsruin. Søen er blevet opdæmmet, træerne gået ud og bæverne har bygget et stort bo midt ude i søen.

Naturpleje på overdrevene

Sjællands største hede, Melby Overdrev er med sine lilla, lyngbevoksede vidder en perle i dansk natur. Den giver vækst til mangfoldige sarte og sjældne planter fx nikkende kobjælde og bakkegøgelilje og til mangfoldige fugle, sommerfugle og natsværmere.  Overdrevet er sammen med Tisvilde Hegn udpeget til en del af Danmarks Naturkanon.

DN Halsnæs har gennem de sidste 12 år to gange årligt sammen med Naturstyrelsen foretaget naturpleje på Overdrevet. 60 – 100 frivillige medlemmer og andre er kommet og har været med til at pleje naturen sammen med os.

Andre fredede overdrev har vi gennem mange år været med til at pleje med leslåning. Vi har et le-laug, som gerne modtager flere medlemmer. Vi er også med i 2 kogræsserlaug, hvor kvæg i 6 måneder om året nedgræsser arealerne. Vi følger med interesse udviklingen af øget biodiversitet på disse overdrev.

Det åbne land

Arrenæs er en helt unik naturperle. Halvøen, der springer ud i Arresø er af Halsnæs kommune og Naturstyrelsen udpeget som et yderst værdifuldt naturområde.  Sjældne blomster, insekter og fugle har ro og fred her og trives på dette større sammenhængende naturområde. Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at hele Arrenæs kan blive fredet for fremtiden.

Den største trussel mod arternes mangfoldighed er, at der mangler plads til at naturen kan udfolde sig, til at små og større dyr, planter og insekter kan overleve, er mangel på sammenhængende natur. Store marker med kun én afgrøde, der sprøjtes for at give det størst mulige udbytte, har næsten udryddet lærker, aerhns og harer. Tidligere tiders levende hegn, der gav levested og ly til fugle og dyr er i dag en sjældenhed.

Evighedstræer

DN Halsnæs har udpeget evighedstræer. Store, gamle, smukke træer, som ved medborgernes medvirken er blevet hædret med et emblem og ejeren har modtaget et diplom. Træerne er hver især hjemsted for et mangfoldigt liv. Insekter, orme, svampe, fugle og småpattedyr lever i og ved hvert af træerne.

Vi er stolte af, at så mange mennesker har vist interesse for de smukke gamle træer, at vi er den kommune, hvor der gror flest evighedstræer, nemlig lige nu 17 træer.

Drikkevandet og Giftfri Have

I samarbejde med kommunens Naturafdeling har DN Halsnæs opfordret mangfoldige haveejere til at melde deres have ind i Giftfri Have. Flere end 500 er i dag medlemmer.

For hver have, der tilmeldes og hvor ejeren lover ikke at sprøjte med gift mod insekter, fugle og vilde planter, sikrer vi, at der ikke trænger gift ned til grundvandet, vores drikkevand.

Vi er glade for, at byrådet nu har besluttet at forbyde Glyphosat (RoundUp) på kommunens arealer og dermed følge opfordringen fra SF. Vi anser det for positivt, at der nu er lavet en politisk beslutning efter praksis gennem en årrække har været, ikke at sprøjte med gift på kommunalt ejede arealer, dog endnu ikke på de bortforpagtede jorde. 

Det undrer det os dog, at byrådsflertallet stemmer imod at tilslutte Halsnæs til ”Giftfri Have” og følge op på beslutningen med de råd og vejledning, man kunne få ved at tilslutte sig som  Giftfri Kommune i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Efter vores opfattelse ville byrådspolitikerne kunne have sendt et positivt grønt signal til borgerne og til evt. nye tilflyttere til kommunen.

Klimakommune

Halsnæs er Klimakommune. Det forpligter kommunen til at reducere udslip af CO2 med 2% årligt. Det er vi glade for. Det ville dog være endnu bedre, hvis byrådet ville prioritere at medvirke til, at industri og private også blev opfordret til at reducere vores CO2-aftryk.

Regeringens beslutning om at reducere med 70% på 10 år, giver store udfordringer her i vores lille kommune, jo længere beslutningen udskydes.

Miljøet

DN er udtaleberettiget i sager om miljø og planer for nybyg. Vi har det sidste år arbejdet meget med udtalelser om miljøet. Vi er meget bekymrede over nogle af havneindustriernes tilladelser til forurenende produktion, bl.a. til pyrolyse af gamle bildæk og recycling af plast. Vi mener ikke, at sikkerheden prioriteres højt nok og har klaget til gennem Klageportalen. Støv, jord, flisstøv, gasser og brand bør undgås for at sikre befolkningen i bysamfundene, som ligger hvor den fremherskende vind, vestenvinden suser ind over både Hundested og Frederiksværk/Kregme

Klima- og naturmøder

Sidste år arrangerede DN Halsnæs et Klimamøde i Gjethuset. 200 medlemmer og andre interesserede kom og hørte om klimaudfordringerne, blev inspireret til at være klimabevidste, til at tænke over hvad vi selv kan gøre for at mindske vores klimaaftryk.

Selv blev jeg inspireret til at holde ferie på skinner. Det var en stor oplevelse at være Interrailer i Europa.

I år inviterer vi igen d. 1. april. Denne gang til et møde om naturen og grundvandet. Vi håber at kunne inspirere borgere og politikerne i Halsnæs til at prioritere vores skønne natur, til at bevare og udvikle mulighederne for at livet kan udfolde sig og ikke begrænses. At vi kan inspirere til den grønne omstilling vi står overfor.

Og vi ser frem til politikernes løfte om, at der i 2020 skal søsættes og besluttes en grøn politik for Halsnæs. DN opfordrer politikerne til at vedtage en naturpolitik, der sætter en retning for den grønne omstilling, så de økonomiske ressourcer anvendes klogt og grønt.

20 ture i naturen i 2020

Igen i år planlægger DN en række ture i naturen i de fredede områder, hvor vi oplever og fortæller om naturen, om fugle, svampe, blomster, insekter, om kysten og om naturpleje. Sidste år var 900 medlemmer, børnefamilier og andre naturinteresserede med os i naturen.

Hermed de bedste ønsker for et grønt nyt år 2020, Naturens år.

Fakta-box:

Danmarks Naturfredningsforening har flere end 131.000 medlemmer og er den største grønne organisation. DN er en NGO og er uafhængige af offentlige midler.

DN har ret til at rejse forslag om fredninger og er høringsberettiget i kommunens, privates og Naturstyrelsens planer og sager om miljø og natur.

Alle aktiviteter og arbejde i DN udføres af frivillige.