Nyhed

Klage over at der i Arresødal Skov skal spilles discgolf, det vil være ødelæggende for plante og dyrelivet.

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs klager over Miljøstyrelsens dispensation til etablering af discgolfbane inde i Arresødal Skov. Klagen vil normalt have opsættende virkning.

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs påklager hermed Miljøstyrelsens

dispensation til etablering af discgolfbane på matr.nr. 25o og 127 Arresødal Hgd., Vinderød i Halsnæs Kommune

 

 Storstrøm J.nr. 2020-24787 Ref. MANKS den 28. august 2020 (MST Id nr.: 1672342)

 

MANGELFULD BESKRIVELSE: Ingen steder i ansøgningen eller dispensation er der en beskrivelse af, hvordan det vil virke at flytte en sportsaktivitet ind i skoven. En skov der er beskyttet gennem mange naturbeskyttelseslove. Skovens hovedformål er nu at fremme biodiversitet. Hvordan vil en sportsgren, der ligner golf, hvor disken vil lande alle mulige vilkårlige steder og eftersøgningen vil foregå på kryds og tværs i skoven, påvirke plante- og dyrelivet? Det er der ingen beskrivelse eller analyse af. Der er ikke et kort, hvor banens placering tydeligt ses. Og slet ikke et kort hvor den nuværende vegetation og terræn også ses, og hvordan banerne forløb er i forhold til de faktiske stier, der er i området og de beskyttede stendiger. Miljøstyrelsen skriver i brev af 2. december til Halsnæs Discgolf Forening: “Derudover bedes I oplyse, hvilke samfundsmæssige hensyn banen tilgodeser, som vejer tungere end at bevare arealet som fredskov.” Det er der ikke redegjort for i ansøgningen eller dispensationen.

URØRT SKOV: Finansloven for 2020 har fremrykket, at Arresødal Skov bliver urørt fra nu (De facto urørt skov siden udmeldingen) og ikke som planlagt fra 2026. Det umuliggør at anlægge en discgolfbane, da det er åbenlyst, at der ikke kan spilles i det udpegede område uden at fælde træer, rydde buskads og rydde skovbunden, hvilket også er den beskrivelse Halsnæs kommune giver i deres landzonehøring, at projektet kræver “fældning af op til 10 træer”. Det vil være i modstrid med aftalen om urørt skov, da der kun må ske ændringer med hensyn til at fremme biodiversiteten.

TAB AF BIODIVERSITET OG NEDSLIDNING AF ARRESØDAL SKOV: Langt de fleste fritidsaktiviteter i skovområder foregår på stierne og belaster ikke plante- og dyreliv uden for stierne. Når for eksempel en skoleklasse kommer og bruger den nuværende bane uden for skoven, går en meget stor del af tiden med at gennemtrævle området for at finde disken. Denne del af aktiviteterne vil blive meget forstærket, når det foregår i en urørt skov, hvor det bliver ganske vanskeligt at finde disken, som måske endda ikke vil blive fundet og således efterlades som unedbrydeligt plastikaffald.

INDGREB I NATURA 2000 OMRÅDE: Alle nye områder, hvor sporten skal spilles, er udpeget til Natura 2000 område.  Habitatsområde 118 omfattende naturtype bøg på mor og bøg på muld. Skovtilstanden er vurderet til niveau 2 altså den næsthøjeste. Det kuperede område giver også særlig god natur. Området har en samlet proxyscore på 5-7, mens den nuværende bane har en score på 1. Store dele af skoven, hvor banen skal anlægges, har karakter af ”særlig stor skov-kontinuitet”, har været skov i minimum 200 år. Den samlede HNV skovværdi ligger mellem 8-13, altså en skov med stor biodiversitet og potentiale for at komme helt i top, hvis den forbliver ægte urørt skov. Danmark har netop forpligtet sig på at fremme naturen særlig i Natura 2000 områderne, og det er det modsatte, der sker med denne dispensation.
Skovens biodiversitet, de ca. 300 år gamle bøge og ege, fuglelivet, hejrekoloni, rugende ravne, flagermus, ræve, hjorte og andre pattedyr, buske, anemoner og svampe, vil blive forstyrret og begrænset i deres udvikling.

BESKYTTELSE I PLANLOVEN: Området er jf. § 11a pkt. 14 udpeget som ”naturområde med særlige naturbeskyttelse-interesser” og hele vejen rundt om området, er der udpeget et bånd som økologisk forbindelse. Hele området ligger også i Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

BESKYTTEDE STENDIGER: De nye baner går langs et beskyttet stendige, og det skal passeres min. 4 gange for at komme frem og tilbage mellem baneforløbene på den gamle og den nye bane. Denne sportsgren vil ofte komme i karambolage med stendiget, når disken rammer over på den side af diget og skal hentes eller rammer selve diget.

SIKKERHED: Da skoven skal forblive urørt og udvikle sig urørt, bliver det uoverskueligt, hvor banerne går. Det medfører, at der ingen oversigt bliver over, hvem der færdes hvor. Risikoen for at ramme andre spiller eller forbigående er således ganske væsentlig. Især da der er ganske mange mindre stier, både øst-vest- og nord-sydgående.

BANEN KAN LET FLYTTES. I Miljøstyrelsens begrundelse for at give dispensation anføres det, at der ikke findes udvidelsesmuligheder uden for skoven. Det er ikke korrekt, da banen let kan placeres og udvides mange andre steder i kommunen uden at komme i konflikt med de mange naturbeskyttelsesinteresser, der er på området her. Desuden er der i nabokommunen Frederikssund adgang en skovdiscgolfbane kun 15 km. fra Frederiksværk.

OPSÆTTENDE VIRKNING: Miljøstyrelsen skriver, at ”en rettidig klage har opsættende virkning”. DN Halsnæs ønsker at denne klage har opsættende virkning.

 

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs

Birgitte Benzon Bang formand

Bjarne Langkilde bestyrelsesmedlem