Nyhed

Høringssvar fra DN Halsnæs Vedrørende budget 2021

2020 er Naturens år, det har desværre ikke udmøntet sig i de kommunale budgetter i Halsnæs for indeværende år.

Halsnæs opfordrer byrådet i Halsnæs til i budgettet for det kommende år, 2021 at afsætte et beløb, fx et årsværk til ikke bare at vedligeholde naturen, men til at udvikle den fine natur, som definerer Halsnæs kommune.
DN Halsnæs opfordrer til, at der udvikles en naturpolitik, der kan sætte en retning for udvikling af naturens mangfoldighed, biodiversitet.
En naturpolitik skal udstikke en retning for naturens udvikling, skal prioritere på længere sigt, skal sikre den natur, der ikke kun lokalt, men globalt er i voldsom tilbagegang. Arter forsvinder, planter, dyr og svampe skal sikres gunstige levevilkår for at kunne bevares.
Naturen i Halsnæs er god, men mange arter er truede af manglende overblik og prioritering ved planlægning.
Fx planer om byggeri i §3-områder, støjende sportsaktiviteter i Natura-2000-områder, råstofplaner i områder med høj naturværdi, hovsaløsninger med slåning af fredede arter, eller drab af fredelige bier.
Natur, miljø og klima hænger sammen som ærtehalm.
• Halsnæs bør lave en naturpolitik med bindende mål og et regnskab for målene.


✓ Det er et meget vigtigt skridt, at byrådet har besluttet, at der ikke må bruges gift til bekæmpelse af vilde planter på arealer ejet af Halsnæs kommune. Forbud mod anvendelse af gift bør udvides til alle offentlige
Arealer, også bortforpagtede. Giften trænger ned i vores drikkevand, der bør være beskyttet og rent.


• 61% af kommunens drikkevandsboringer indeholder sprøjtegift. De seneste ti år har myndighederne undersøgt 33 drikkevandsboringer i kommunen. Der er fundet sprøjtegift i 20 boringer – heraf 4 over grænseværdien.


✓ Øget biodiversitet på kommunale vejrabatter. Det er med stor glæde, at DN Halsnæs kan konstatere, at der er afsat økonomiske midler i overslagsårene til at udvikle biodiversiteten af hjemmehørende arter på rabatarealerne langs vejene.


• Gælder det kommunale- såvel som statsveje?


✓ Øget biodiversitet på udvalgte kommunale landbrugsarealer er et glimrende tiltag, som DN Halsnæs ser frem til med glæde.
Det er dog bemærkelsesværdigt, at det østligste areal, engen mellem Carlsvej og Arresødal skov er udset til at skulle have en øget biodiversitet.
For tre år siden, i 2017 anlagde Halsnæs Kommune en discgolfbane med 18 tee-steder med plastikgræs-måtter og 9 ”huller”, metalstænger med kurve ophængt i metalkæder på arealet. En række naboer til området har bemærket, at engen, der tidligere var et eldorado for tudser, hjorte og kredsende rovfugle, nu har ændret sig til monokultur, idet græsset af kommunen slås 12 gange årligt og lades blive liggende på jorden. Det overgøder engen, der nu bare er en græsmark.
Ydermere har byrådet anbefalet, at discgolfbanen udvides til at blive 18-hullers bane i den Natura 2000- fredede Arresødal skov, der også er Fredskov og udpeget til at blive Urørt skov/biodiversitetsskov. For øjeblikket er udvidelsen i høring.


• Discgolfbanen bør flyttes til en anden geografisk placering i kommunen.


• Herefter kan engen sammen med de øvrige 4 kommunale områder blive smukke arealer med stor biodiversitet.


✓ Nordkystens Fremtid 2021 og frem. Det er med stor glæde, at den lange proces, startet efter ”Bodil” i 2013 og med et stort møde d.2.2. 2014 arrangeret af DN-Helsingør, -Gibskov og -Halsnæs nu er kommet på
budgettet.


Det store og nødvendige politiske arbejde for at sikre Nordkysten ved sandfodring ser DN Halsnæs på med stor forventning. De mange ansøgninger og udførelser af skræntfodsbeskyttelse, der på flere strækninger har forhindret den fri adgang langs kysten, har afstedkommet mange henvendelser fra skuffede og vrede borgere og turister. Også den beskrevne kystbeskyttelse af den kommunalt ejede kyst ved Nødebohuse, Kongelysvej er et nødvendigt tiltag, som bør gennemføres.


• Stort politisk arbejde synes at havne, hvor det skal. Så godt, at Halsnæs budget 2021- 2023 giver plads til sandfodring af kommunens kystareal. 


✓ Cykelsti-pulje er en ganske kløgtig post. Både af hensyn til natur, miljø, klima og befolkningens sundhed er cykling væsentlig.


• Der bør prioriteres en cykelsti langs landevejen på Arrenæs, for at sikre de bløde trafikanter i den evt. stærkt stigende trafik på Arrenæs.


✓ Midler til udarbejdelse og igangsættelse af Klima- og bæredygtighedsstrategi (Økonomiudvalget) Dette vigtige punkt i Borgmesterens Budget foreslår en projektmedarbejder i 7 mdr., knap 60% årsværk samt 200 timer og 200.000 kr. til at igangsætte Halsnæs Kommunes Klima- og Bæredygtighedsstrategi, igangsætning vores lokale del af Regeringens 70%-reduktionsmål og FN`s Verdensmål. Det er positivt, at der sættes i gang. 


• Det er store mål og små midler, de bør øges. -El-biler til kommunens service- og hjemmepleje kan spare CO2- udledning på tusindvis af km i årene fremover. -Private hjem, herunder sommerhusejere bør vejledes til bl.a.
isolering, mindsker røg fra brændeovne og til kommunal afledning af spildevand. -Erhvervsvirksomheder bør hjælpes/animeres til at mindske CO2-belastningen af vores miljø. Her tænkes specielt på de store genbrugsvirksomheder i Kommunen. -Plantning af ny skov i kommunen vil ligeledes være med til at mindske CO2, idet træer i vækst optager CO2.


• Halsnæs Kommune er Klimakommune, Klima Plus-kommune-medlemskab vil kunne give en yderligere positiv udvikling for nedbringning af CO2.


✓ Reduktion af Miljøpuljen er en katastrofe. I fremtiden skal vi alle ændre adfærd m.h.t. ressourcer. Alt skal genbruges, ikke smides væk og brændes. Der er store genbrugsvirksomheder i Halsnæs. De og vi er på
forkant med udviklingen.


• MEN, de store mængder affald i form af jord, støv, røggas, flis, slagger, jern, dæk, plastik osv. der skal nedbrydes og genanvendes kræver meget hyppige tilsyn, meget stor specialviden, meget specifikke
tilladelser, der igen bygger på højt specialiseret viden.


• Det vil være decideret farligt at spare den konsulentbistand væk. Her skal bare nævnes få eksempler på risici: brand i affaldsbunkerne, giftrøg over beboelsesområder, mulighed for dannelse af dioxin ved pyrolyse. Samlet set er det med tilfredshed, at DN Halsnæs kan konstatere, at borgmesteren medtager en række af forslag fra UMP, gode tiltag for naturen, et par er dog inkonsekvente grundet manglende naturpolitisk retning. Besparelsen på Miljøpuljen med 200.000 kr. er ikke anbefalelsesværdig, den besparelse kan blive katastrofal for vores samfund.


58% årsværk til igangsætning af Klima- og bæredygtighedsstrategi er en begyndelse, men ikke imponerende.


Birgitte Benzon Bang
Formand
DN Halsnæs